I Concurs de Composició 

"Fira del Fang"

Bases

L'Associació Unió Musical de Marratxí, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Marratxí, convoca el I Concurs de Composició per Bandes de Música "Fira del Fang". L'objectiu d'aquest concurs és aportar un nou repertori a les formacions bandístiques i donar oportunitats als compositors i compositores actuals, oferint un espai i un instrument amb què estrenar les seves obres.

1. La participació al certamen està oberta a compositors/es majors d'edat sense restricció de procedència.

2. Les composicions hauran de ser originals, inèdites i no estrenades, entenent-se d'aquesta manera:

a. Obres de nova creació

b. Que no siguin còpia, modificació o versió d'una altra obra existent

c. Que no hagin estat interpretades o divulgades en cap ocasió

d. Que no hagin estat premiades en cap altre concurs

e. Que no hagin estat editades o publicades per cap segell discogràfic o editorial.

Serà motiu de desqualificació de l'obra la seva divulgació de manera prèvia a l'estrena indicada a les presents bases. Els i les aspirants hauran de presentar degudament complimentada i signada la declaració responsable d'autoria i originalitat de l'obra (veure Annex I). L'incompliment de la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual suposarà l'exclusió automàtica del/la participant del concurs, sense perjudici de depurar les responsabilitats procedents.

3. Les obres han de dur implícita la temàtica del fang, ja sigui de manera explícita incloent-hi instruments fabricats amb el material (s'inclourà una llista per part de l'aspirant dels instruments i les seves característiques) o bé tractant el discurs musical de manera descriptiva o programàtica, partint d'una idea o concepte que hi pugui estar relacionat, etc. En qualsevol cas, s'adjuntarà una introducció o justificació on s'explicarà aquesta relació.

4. Les composicions s'hauran d'adequar al nivell de dificultat 4 sobre 6 i a la plantilla indicada a l'Annex II. En cas de comptar amb qualque fragment a solo escrit per a un instrument opcional, serà indispensable la seva escriptura com a defecte en un altre instrument indicat a la llista. La durada de l'obra presentada haurà de ser d'entre 12 i 14 minuts. No s'admetran obres per a solista. En cas d'incloure tècniques avançades o esteses, les particel·les hauran d'aportar una explicació sobre l'efecte en qüestió.

5. Les obres seran presentades via telemàtica mitjançant un correu electrònic al compte certamencomposicio@bandamarratxi.com amb l'assumpte "PARTICIPACIO+LEMA designat per l'obra" (el lema és el fals nom que l'autor/a designa per l'obra, amb la finalitat de mantenir l'anonimat durant el procés de valoració). S'adjuntaran els següents arxius (1):

(1) En cas de superar la mida màxima permesa per la plataforma, aquests podran ser enviats com enllaços a una plataforma núvol (Google Drive, iCloud, etc.). L'organització en cap cas es fa responsable de la disponibilitat i/o accessibilitat d'aquests. 

a. Arxiu únic en format PDF que inclogui els annexos I i III, amb el nom "DADES+LEMA designat per l'obra".

b. Arxiu únic en format PDF que inclogui l'obra SENSE TÍTOL i SENSE AUTOR/A, signada únicament amb el LEMA. Els materials presentats han d'incloure la justificació temàtica (en català o castellà), el guió de director i les particel·les, degudament enumerades i indicades. Aquest arxiu durà com a nom "LEMA designat per l'obra"

c. Un arxiu d'àudio en format MP3 amb el LEMA com a nom.

6. Les obres seran valorades per un jurat conformat pel director de la Banda Municipal de Marratxí, distingits professionals del sector i un membre de la Junta Directiva de la Unió Musical de Marratxí, que actuarà com a secretari/a. Els aspectes a tenir en compte seran, entre d'altres:

a. Originalitat i creativitat.

b. Correspondència amb la temàtica proposada.

c. Qualitat dels recursos musicals.

d. Estètica i edició del material presentat.

e. Qualsevol altre aspecte que el jurat cregui oportú.

El tribunal es reserva el dret a deixar el premi en categoria de desert si estima que cap obra presentada té el nivell necessari.

7. El jurat designarà els següents premis:

a. 1er premi guardonat amb 3000€

b. 2on premi guardonat amb 2000€

c. 3er premi guardonat amb 1000€

8. Els premis estaran subjectes a la retenció fiscal que correspongui, segons la legislació vigent, que correrà a càrrec dels premiats/des.

9. Els/les premiats/des es comprometen a afegir a les obres guardonades la inscripció "Guanyador del ___ premi al I Certamen de Composició per Bandes de Música Fira del Fang". Els autors/es es comprometen a entregar a l'organització una còpia del material amb la inscripció definitiva.

10. Les obres guardonades passaran a formar part de l'arxiu de la Unió Musical de Marratxí, cedint els drets interpretatius a aquesta associació.

11. Les obres premiades seran estrenades al Concert Extraordinari de Clausura de la Fira del Fang de la Banda Municipal de Marratxí. En aquest mateix acte es farà entrega dels premis i guardons. Aquelles no seleccionades seran destruïdes.

12. La participació en aquesta convocatòria implica la plena acceptació de les presents bases, sense cap tipus de reserva, així com de totes les resolucions que l'organització pugui adoptar, incloent la decisió del jurat, que serà inapel·lable.

Bases

La Asociación Unió Musical de Marratxí, con la colaboración del Ayuntamiento de Marratxí, convoca el I Certamen de Composición para Bandas de Música "Fira del Fang". El objetivo del concurso es aportar un nuevo repertorio a las formaciones bandísticas y dar oportunidades a los compositores y compositoras actuales, ofreciendo un espacio y un instrumento con el que estrenar sus obras.

1. La participación del certamen está abierta a compositores/as mayores de edad sin restricciones según la procedencia.

2. Las composiciones deberán ser originales, inéditas y no estrenadas, entendiéndose por ello:

a. Obra de nueva creación

b. Que no sean copia, modificación o versión de otra obra existente

c. Que no hayan sido interpretadas o divulgadas en ninguna ocasión

d. Que no hayan sido premiadas en otro concurso

e. Que no hayan sido editadas o publicadas por ningún sello discográfico o editorial.

Será motivo de descalificación de la obra su divulgación de manera previa al estreno indicado en estas bases. Los/as aspirantes deberán presentar debidamente cumplimentada y firmada la declaración responsable de autoría y originalidad de la obra (Anexo I). El incumplimiento de la normativa vigente en materia de propiedad intelectual supondrá la exclusión automática del/la participante del concurso, sin perjuicio de depurar las responsabilidades procedentes.

3. Las obras deben llevar implícita la temática de la alfarería, ya sea incluyendo explícitamente algunos instrumentos fabricados con dicho material (se incluirá una lista por parte del/la aspirante de los instrumentos y sus características) o bien tratando el discurso musical de manera descriptiva o programática, partiendo de una idea o concepto que pueda estar relacionado, etc. En cualquier caso, se deberá adjuntar una introducción o justificación donde se detallará esta relación.

4. Las composiciones deberán adecuarse al nivel de dificultad 4/6 y a la plantilla indicada en el Anexo II. En caso de contar con algún fragmento a solo escrito para un instrumento opcional, será indispensable su transcripción como defecto en otro instrumento indicado en la lista. La duración de la obra será de entre 12 y 14 minutos. No se admitirán obras para solista. En caso de incluirse técnicas avanzadas o extendidas, en las partichelas se deberá aportar una explicación del efecto requerido.

5. Las obras serán presentadas telemáticamente mediante un correo electrónico que se enviará a certamencomposició@bandamarratxí.com con el asunto "PARTICIPACIO+LEMA designado para la obra" (el lema es el falso nombre que el autor/a designa para la obra, con la finalidad de preservar el anonimato durante el proceso de valoración). Se aportarán los siguientes archivos (2):

(2) En caso de superar el tamaño máximo permitido, podrán ser enviados como enlaces a una plataforma nube (Google Drive, iCloud, etc.). La organización no se responsabiliza, en ningún caso, de la disponibilidad y/o accesibilidad de estos.

a. Archivo único en formato PDF que incluya los anexos I y III, con el nombre "DADES+LEMA designado para la obra".

b. Archivo único en formato PDF que incluya la obra SIN TÍTULO y SIN AUTOR/A, únicamente firmada con el LEMA. Los materiales presentados deben incluir la justificación temática (en castellano o catalán), el guion de director y las partichelas, debidamente numeradas e indicadas. Este archivo llevará como nombre "LEMA designado para la obra".

c. Un archivo de audio en formato MP3 con el LEMA como nombre.

6. Las obras serán valoradas por un jurado conformado por el director de la Banda Municipal de Marratxí, distinguidos/as profesionales del sector y un miembro de la Junta Directiva de la Unió Musical de Marratxí que actuará como secretario/a. Los aspectos a tener en cuenta serán, entre otros:

a. Originalidad y creatividad.

b. Correspondencia con la temática propuesta.

c. Calidad de los recursos musicales.

d. Estética y edición del material presentado.

e. Cualquier otro aspecto que el jurado crea oportuno.

El tribunal se reserva el derecho a dejar el premio o premios desierto si estima que las obras presentadas no tienen el nivel necesario.

7. El jurado designará los siguientes premios:

a. 1er premio galardonado con 3000€

b. 2o premio galardonado con 2000€

c. 3er premio galardonado con 1000€

8. El premio estará sujeto a la retención fiscal que corresponda, según la legislación vigente, que correrá a cargo del/la premiado/a.

9. Los/as premiados/as se comprometen a añadir a las obras galardonadas la inscripción "Guanyador del ___ premi al I Concurso de Composició per Bandes de Música Fira del Fang". Los/as autores/as se comprometen a entregar a la organización una copia del material con la inscripción definitiva.

10. Las obras galardonadas pasarán a formar parte del archivo de la Unió Musical de Marratxí, cediendo los derechos de interpretación de estas a esta asociación.

11. Las obras premiadas serán estrenadas en el "Concert Extraordinari de Clausura de la Fira del Fang de la Banda Municipal de Marratxí". En este mismo acto se hará entrega de los premios y galardones.

12. La participación en esta convocatoria indica la plena aceptación de las presentes bases, sin ningún tipo de reserva, así como de todas las resoluciones que la organización pueda adoptar, incluyendo el fallo del jurado, que será inapelable.